لوگوی سازگان

ماژول IBP

  • دو كانال براي نمايش فشار خون تهاجمي
  • فشار سيستوليك، فشار دياستوليك، فشار ميانگين، تعداد ضربان در دقيقه
  • ویژگی ها
  • محصولات مرتبط